HỘI THẢO SẮP TỔ CHỨC
  • HỘI THẢO ĐẦU TƯ EB-5 14/9

    Thời gian: Lúc 2:00 - 4:00 ngày 14/9/2014
    Địa điểm: Tầng 14, Cao Ốc HDTC 36 Bùi Thị Xuân, Bến Thành, Q.1
  • HỘI THẢO ĐỊNH CƯ 04/10

    Thời gian: Ngày 4/10/2014 từ 9:00 -11:00
    Địa điểm: Tầng 14, Cao Ốc HDTC 36 Bùi Thị Xuân, Bến Thành, Q.1

HOTLINE: 0919 106 590